|

बस समय भारत

आधिकारिक साथी

मुम्बई


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस दिल्ली - मुम्बई ₹ 4,015.97 30 घंटे 30 मिन्ट 2 20:30 05:00 1,153 km
बस बंगलौर - मुम्बई ₹ 1,302.92 16 घंटे 52 मिन्ट 5 13:30 21:00 845 km
बस कोलकाता - मुम्बई - - - - - 1,654 km
बस चेन्नई - मुम्बई - - - - - 1,033 km
बस अहमदाबाद - मुम्बई ₹ 2,510.92 9 घंटे 35 मिन्ट 1 05:55 05:55 441 km
बस मुरादाबाद - मुम्बई - - - - - 1,240 km
बस नेल्लोर - मुम्बई - - - - - 914 km
बस शिमोगा - मुम्बई - - - - - 639 km
बस कुल्टी - मुम्बई - - - - - 1,534 km
बस नईहाटी - मुम्बई - - - - - 1,667 km

दिल्ली


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - दिल्ली ₹ 4,015.97 35 घंटे 1 02:45 13:45 1,153 km
बस बंगलौर - दिल्ली - - - - - 1,744 km
बस कोलकाता - दिल्ली - - - - - 1,305 km
बस चेन्नई - दिल्ली - - - - - 1,759 km
बस अहमदाबाद - दिल्ली ₹ 1,598.88 16 घंटे 42 मिन्ट 4 15:30 20:45 779 km
बस चुनिए चिंचवाड़ - दिल्ली - - - - - 1,168 km
बस भिवंडी - दिल्ली - - - - - 1,123 km
बस निजामाबाद - दिल्ली - - - - - 1,113 km
बस काकीनाडा - दिल्ली - - - - - 1,397 km
बस बिजापुर जिला - दिल्ली - - - - - 1,324 km

बंगलौर


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - बंगलौर ₹ 905.14 19 घंटे 24 मिन्ट 11 04:49 20:00 845 km
बस दिल्ली - बंगलौर - - - - - 1,744 km
बस कोलकाता - बंगलौर - - - - - 1,560 km
बस चेन्नई - बंगलौर ₹ 402.96 6 घंटे 2 मिन्ट 27 00:30 23:59 291 km
बस अहमदाबाद - बंगलौर ₹ 1,503.96 29 घंटे 5 मिन्ट 5 05:10 21:25 1,237 km
बस नासिक - बंगलौर - - - - - 880 km
बस चुनिए चिंचवाड़ - बंगलौर - - - - - 748 km
बस फरीदाबाद - बंगलौर - - - - - 1,717 km
बस गाजियाबाद - बंगलौर - - - - - 1,745 km
बस अमृतसर - बंगलौर - - - - - 2,094 km

कोलकाता


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - कोलकाता - - - - - 1,654 km
बस दिल्ली - कोलकाता - - - - - 1,305 km
बस बंगलौर - कोलकाता - - - - - 1,560 km
बस चेन्नई - कोलकाता - - - - - 1,356 km
बस अहमदाबाद - कोलकाता - - - - - 1,617 km
बस चुनिए चिंचवाड़ - कोलकाता - - - - - 1,576 km
बस मेरठ - कोलकाता - - - - - 1,281 km
बस औरंगाबाद - कोलकाता - - - - - 1,382 km
बस सोलापुर - कोलकाता - - - - - 1,408 km
बस मैसूर - कोलकाता - - - - - 1,686 km

चेन्नई


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - चेन्नई - - - - - 1,033 km
बस दिल्ली - चेन्नई - - - - - 1,759 km
बस बंगलौर - चेन्नई - - - - - 291 km
बस कोलकाता - चेन्नई - - - - - 1,356 km
बस अहमदाबाद - चेन्नई - - - - - 1,371 km
बस नासिक - चेन्नई - - - - - 1,033 km
बस राजकोट - चेन्नई - - - - - 1,433 km
बस अमृतसर - चेन्नई - - - - - 2,135 km
बस अलीगढ़ - चेन्नई - - - - - 1,661 km
बस मुरादाबाद - चेन्नई - - - - - 1,758 km

अहमदाबाद


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - अहमदाबाद ₹ 978.48 11 घंटे 38 मिन्ट 4 09:40 10:55 441 km
बस दिल्ली - अहमदाबाद ₹ 1,587.66 18 घंटे 9 मिन्ट 4 15:30 17:01 779 km
बस बंगलौर - अहमदाबाद ₹ 1,836.17 29 घंटे 23 मिन्ट 9 08:15 21:58 1,237 km
बस कोलकाता - अहमदाबाद - - - - - 1,617 km
बस चेन्नई - अहमदाबाद - - - - - 1,371 km
बस चुनिए चिंचवाड़ - अहमदाबाद - - - - - 506 km
बस राँची - अहमदाबाद - - - - - 1,303 km
बस अलीगढ़ - अहमदाबाद - - - - - 771 km
बस कटक - अहमदाबाद - - - - - 1,401 km
बस उल्हासनगर - अहमदाबाद - - - - - 428 km

हैदराबाद


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - हैदराबाद ₹ 649.73 13 घंटे 59 मिन्ट 2 15:35 20:00 618 km
बस दिल्ली - हैदराबाद - - - - - 1,259 km
बस बंगलौर - हैदराबाद ₹ 802.46 9 घंटे 30 मिन्ट 1 12:30 12:30 499 km
बस कोलकाता - हैदराबाद - - - - - 1,184 km
बस चेन्नई - हैदराबाद - - - - - 516 km
बस मेरठ - हैदराबाद - - - - - 1,291 km
बस गाजियाबाद - हैदराबाद - - - - - 1,258 km
बस अमृतसर - हैदराबाद - - - - - 1,625 km
बस बरेली - हैदराबाद - - - - - 1,223 km
बस मुरादाबाद - हैदराबाद - - - - - 1,274 km

पुणे


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - पुणे ₹ 1,403.01 4 घंटे 27 मिन्ट 2 04:49 18:00 119 km
बस दिल्ली - पुणे - - - - - 1,178 km
बस बंगलौर - पुणे ₹ 999.19 14 घंटे 34 मिन्ट 6 08:00 23:00 735 km
बस कोलकाता - पुणे - - - - - 1,575 km
बस चेन्नई - पुणे - - - - - 915 km
बस मेरठ - पुणे - - - - - 1,227 km
बस गाजियाबाद - पुणे - - - - - 1,185 km
बस अमृतसर - पुणे - - - - - 1,462 km
बस अलीगढ़ - पुणे - - - - - 1,127 km
बस बरेली - पुणे - - - - - 1,231 km

सूरत


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - सूरत ₹ 912.04 5 घंटे 21 मिन्ट 7 01:45 23:35 236 km
बस दिल्ली - सूरत - - - - - 940 km
बस बंगलौर - सूरत ₹ 2,504.88 24 घंटे 2 08:00 08:00 1,045 km
बस कोलकाता - सूरत - - - - - 1,609 km
बस चेन्नई - सूरत - - - - - 1,199 km
बस गुवाहाटी - सूरत - - - - - 2,002 km
बस तिरुचिरापल्ली - सूरत - - - - - 1,313 km
बस अलीगढ़ - सूरत - - - - - 913 km
बस मुरादाबाद - सूरत - - - - - 1,039 km
बस कटक - सूरत - - - - - 1,358 km

कानपुर


यात्राएं

सबसे अच्छी कीमत

यात्रा अवधि

कनेक्शन प्रति दिन

पहला प्रस्थान

अंतिम प्रस्थान

दूरी
बस मुम्बई - कानपुर - - - - - 1,121 km
बस दिल्ली - कानपुर ₹ 866.31 8 घंटे 3 मिन्ट 7 21:00 22:30 393 km
बस बंगलौर - कानपुर - - - - - 1,526 km
बस कोलकाता - कानपुर - - - - - 919 km
बस चेन्नई - कानपुर - - - - - 1,486 km
बस चुनिए चिंचवाड़ - कानपुर - - - - - 1,099 km
बस विशाखापत्तनम - कानपुर - - - - - 1,018 km
बस औरंगाबाद - कानपुर - - - - - 892 km
बस सोलापुर - कानपुर - - - - - 1,077 km
बस मदुरई - कानपुर - - - - - 1,853 km